Algemene Voorwaarden Stichting Superhelden
ARTIKEL 1 – Definities
Opdrachtnemer: Stichting Superhelden, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. Ook wel Zorgaanbieder genoemd.
Opdrachtgever: De natuurlijk persoon die begeleiding en zorg afneemt bij Stichting Superhelden, ook wel cliënt genoemd.
Wettelijk vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.
Beschikking: Bij Persoons Gebonden Budget (PGB) het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd of een cliënt in aanmerking komt voor een PGB. Bij Zorg In Natura (ZIN) het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd of een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.
Zorg(verlening): (Het verrichten van) handelingen op het gebied van begeleiding, zorg en ondersteuning van een cliënt.
Dienstverlening: (Het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening die rechtstreeks betrekking hebben op een cliënt.
Begeleidingsplan: Het document waarin de afspraken met betrekking tot de begeleiding en zorg schriftelijk uitgewerkt worden.
Zorgovereenkomst: De individuele overeenkomst die tussen Stichting Superhelden en cliënt (en zijn of haar ouders) schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Stichting Superhelden zich jegens cliënt verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling.


ARTIKEL 2 – Toepassing en reikwijdte algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere schriftelijke én mondelinge zorgopdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.
2.3 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Stichting Superhelden overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de zorgovereenkomst. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst beschikbaar gesteld voor de cliënt en/of  zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.
2.5 Op verzoek van de opdrachtgever licht de opdrachtnemer de algemene voorwaarden mondeling toe.


ARTIKEL 3 – Wettelijke regelingen
3.1 Stichting Superhelden is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving
3.2 Stichting Superhelden hanteert wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de diensten die zij levert en draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist.


ARTIKEL 4 – Komen tot een zorgovereenkomst
4.1 Voor de start van een zorgovereenkomst met Stichting Superhelden als zorgaanbieder is een beschikking van de Gemeente, Zorgkantoor of andere geldige verwijzing van een daartoe gerechtigde persoon en/of instantie nodig.
4.2 Stichting Superhelden stelt zich als doel om binnen zes weken na aanmelding van de cliënt te komen tot een zorgovereenkomst. Indien dit termijn niet gehaald kan worden, zal met opdrachtgever overlegd worden of de opdracht, ondanks de langere wachttijd, alsnog aan Stichting Superhelden gegeven wordt.
4.3 Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever.
4.4 Stichting Superhelden aanvaardt pas verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begeleiding en zorg nadat er overeenstemming is bereikt over de zorgovereenkomst en deze door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekend is.
4.5 In het geval de feitelijke jeugdhulp op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de zorgovereenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de zorgovereenkomst. In de zorgovereenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.


ARTIKEL 5 - Beëindiging of opzegging van de zorgovereenkomst
5.1 De zorgovereenkomst eindigt door:
a. Het verstrijken van de looptijd;
b. Het verlopen van de afgegeven beschikking, tenzij er sprake is van een passende (vervolg)beschikking en de jeugdhulp volgens Stichting Superhelden kan worden gecontinueerd;
c. een wijziging van de beschikking door de Gemeente of het Zorgkantoor;
d. het overlijden van de cliënt;
f. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de cliënt elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorgvraag als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;
g. wederzijds goedvinden ontbinding van de zorgovereenkomst;
h. overige wettelijke- of overeengekomen beëindigingsgronden.
5.2 Stichting Superhelden kan de zorgovereenkomst beëindigen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de begeleiding en zorg niet meer in redelijkheid kan worden nageleefd. Onder deze redenen verstaan wij:
a. De wettelijk vertegenwoordiger zijn of haar verplichtingen uit de zorgovereenkomst niet naleeft;
b. De cliënt en/ of diens wettelijk vertegenwoordiger weigert medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst, waaronder bijvoorbeeld langdurige afwezigheid of meermaals niet naleven van de huisregels;
c. De zwaarte van de zorgvraag wijzigt waardoor Stichting Superhelden niet meer aan de zorgvraag kan voldoen, in overeenstemming met de Gemeente of het Zorgkantoor en de wettelijk vertegenwoordiger;
d. Op het moment dat Stichting Superhelden geen vergoeding meer ontvangt van de Gemeente of het Zorgkantoor voor de uitvoering van de overeengekomen jeugdhulp en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger deze ook niet meer voor eigen rekening kan nemen;
e. Faillissement van de opdrachtnemer.


ARTIKEL 6 – Uitvoering van de begeleiding en zorg
6.1 De inhoud van de begeleiding en zorg wordt samen met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger vastgelegd in een begeleidingsplan.
6.2 Het begeleidingsplan wordt van kracht na instemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. Stichting Superhelden en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger ondertekenen het begeleidingsplan. Het begeleidingsplan blijft gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst ter beschikking van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
6.3 Het gezamenlijk opstellen van een begeleidingsplan is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Stichting Superhelden naar een gezamenlijk gedragen plan.
6.4 Middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier wordt Stichting Superhelden toestemming verleent om voor aanvang van- en tijdens de uitvoering van begeleiding en zorg informatie uit te wisselen met de opdrachtgever en het netwerk van de cliënt. Informatie wordt verwerkt conform Richtlijnen Wetgeving AVG.
6.5 In het begeleidingsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
a. De doelen waar de cliënt aan gaat werken;
b. Wie binnen de organisatie van Stichting Superhelden het vaste aanspreekpunt is voor de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger;
c. Welke partijen betrokken zijn, zoals familieleden, Gemeente en onderwijsinstelling van de cliënt;
d. Overige betrokkenen bij de hulpverlening waarbij er sprake is van informatie-uitwisseling;
e. de verantwoordelijke voor de evaluatiemomenten en het bewaken van de voortgang van het begeleidingsplan.
6.6 Het begeleidingsplan wordt minimaal één keer per zes maanden in samenspraak met de cliënt en/of de diens wettelijk vertegenwoordiger en eventueel andere belangrijke betrokkenen geëvalueerd. Stichting Superhelden streeft ernaar om de eerste evaluatie te laten plaatsvinden binnen drie maanden na instemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger met het begeleidingsplan.
6.7 De evaluaties en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd en geplaatst in het cliëntsysteem.


ARTIKEL 7 – Naleving van het begeleidingsplan
7.1 Stichting Superhelden voert de zorg uit volgens de afspraken die staan vastgelegd in het begeleidingsplan.
7.2 De cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst.
7.3 Als de cliënt de afgesproken begeleiding en zorg niet conform het begeleidingsplan kan ontvangen, stelt de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger Stichting Superhelden daarvan in kennis.
7.4 Als Stichting Superhelden de afgesproken begeleiding en zorg niet conform het begeleidingsplan kan verlenen, stelt Stichting Superhelden de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan meteen in kennis.
7.5 Cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Stichting Superhelden nodig heeft voor het goed uitvoeren van de begeleiding en zorg, tijdig ter beschikking te stellen.


ARTIKEL 8 – Wijziging van de begeleiding en zorg
8.1 Wijzigingen in de ingezette begeleiding en zorg of het begeleidingsplan kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en Stichting Superhelden worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij begeleiding en zorg op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Stichting Superhelden naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
8.2 Het hierboven genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, Stichting Superhelden in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Stichting Superhelden zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.


ARTIKEL 9 – Informatie, privacy, registratie en beheer van gegevens
9.1 Stichting Superhelden richt een dossier in met betrekking tot de jeugdhulp voor de cliënt. Het dossier omvat het begeleidingsplan, verslagen en andere relevante gegevens die direct verband houden met de jeugdhulp.
9.2 Stichting Superhelden hanteert een privacyreglement waarin de rechten van de cliënt en de plichten van Stichting Superhelden zijn beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wordt beschikbaar gesteld voor cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
9.3 Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient Stichting Superhelden de betreffende informatie te verstrekken aan de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.
9.4 Stichting Superhelden draagt zorg dat aan anderen, dan de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger of rechtsgeldige betrokkenen bij het dossier, geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in, of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.
9.5 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de begeleiding en zorg en hun vervangers, kan zonder toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
9.6 Stichting Superhelden bewaart het dossier gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorgovereenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet tot het dossier behoren, bewaart Stichting Superhelden zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn. Na afloop van die termijn vernietigt Stichting Superhelden deze gegevens.
9.7 Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft correctierecht. Aan de medewerker mag gevraagd worden de inhoud van het dossier te veranderen. De medewerker behoeft niet mee te werken aan het weghalen van informatie. Er mag wel een eigen verklaring toegevoegd worden.
9.8 Stichting Superhelden verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van controles door de Gemeente en/of het Zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.
9.9 Stichting Superhelden handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.


ARTIKEL 10 - Verzekeringen
10.1 De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt of namens hem of haar diens wettelijk vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de eventueel door hem veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is de cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van Stichting Superhelden uit hoofde van de zorgovereenkomst met zich meebrengt.


ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid Stichting Superhelden
11.1 De medewerkers van Stichting Superhelden zal handelen in overeenstemming met de op hem of haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de op dat moment van kracht zijnde regelgeving, de regels daarvoor binnen Stichting Superhelden en de geldende professionele standaarden.
11.2 Stichting Superhelden treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt te voorkomen. Stichting Superhelden kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing dan wel de beschadiging van eigendommen.
11.3 Cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is gehouden Stichting Superhelden in de gelegenheid te stellen een door de Stichting tekortschieten in de nakoming van de zorgovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Stichting Superhelden te herstellen.
11.4 De aansprakelijkheid van Stichting Superhelden is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door Stichting Superhelden gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt
11.5 Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure.
11.6 De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten.


ARTIKEL 12 – Klachtenregeling
12.1 Stichting Superhelden is aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen te Den Haag. Het klachtenreglement is opvraagbaar bij Stichting Superhelden.


ARTIKEL 13 – Gedragscode medewerkers
13.1 Stichting Superhelden hanteert een gedragscode voor medewerkers conform het kwaliteitskader Jeugd. De gedragscode is op te vragen bij Stichting Superhelden.


ARTIKEL 14 – Huisregels
14.1 Stichting Superhelden hanteert huisregels, die zoveel mogelijk in overleg met cliënten worden vastgesteld en op schrift gezet. Het doel van deze afspraken is om te zorgen voor een ordelijke gang van zaken. De huisregels worden met de cliënt besproken en zijn zichtbaar aanwezig op de locatie.
14.2 Bij overtreding van de huisregels worden gepaste maatregelen genomen, volgens het protocol van Stichting Superhelden. Bij meermaals niet naleven van de huisregels kan door Stichting Superhelden een beroep worden gedaan op artikel 5.2.b van de Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 15 - Financiële verplichtingen, betalingen en eigen bijdragen
15.1 Zorg In Natura/ Maatwerkvoorziening
Bij levering van Jeugdhulp of WMO in natura declareert Stichting Superhelden de kosten van de overeengekomen hulp aan de Gemeente waarmee Stichting Superhelden op grond van de Jeugdwet of WMO een zorgovereenkomst heeft afgesloten.
15.2 Particuliere financiering
Indien de cliënt aanvullende diensten en/of services wil ontvangen waarvoor de Jeugdwet of het WMO geen financiering bieden, komen deze voor rekening van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.
15.3 Persoonsgebonden Budget
In de SVB- modelzorgovereenkomst (PGB) wordt in de werkafspraken de tarieven opgenomen of het overeengekomen aantal uren en het bijbehorende vastgestelde bedrag per maand. Bij levering van Jeugdhulp, ondersteuning vanuit WMO of WLZ via een PGB, declareert Stichting Superhelden de geboden begeleiding aan cliënt achteraf.
15.4 Een cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger is verplicht aan Stichting Superhelden een kopie van de beschikking te verstrekken op basis waarvan het PGB is toegekend.
15.5 Verstrekte offertes van Stichting Superhelden met betrekking tot het verlenen van Jeugdhulp of WMO zijn vrijblijvend. Stichting Superhelden is pas gebonden na ondertekening van de zorgovereenkomst door de Stichting en opdrachtgever.
15.6 Tussentijdse wijziging is niet mogelijk, tenzij Stichting Superhelden en de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiermee schriftelijk instemmen.
15.7 De tarieven van de overeengekomen Jeugdhulp worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen (indexering).
15.8 Stichting Superhelden brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de begeleiding en zorg is geleverd, op een gespecificeerde factuur bij cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger in rekening, conform de gestelde eisen van factureren door de SVB.
15.9 De factuur dient binnen dertig dagen na dagtekening te worden betaald. Als binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet voldaan is, stuurt Stichting Superhelden een betalingsherinnering waarin een tweede termijn wordt gesteld. Blijft betaling ook na deze termijn uit, dan is de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger automatisch in verzuim en is Stichting Superhelden gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen bij de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.
Is de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger in gebreke of verzuimt het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onder redelijke kosten wordt verstaan de tarieven Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
15.10 Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan een wettelijk eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de Jeugdwet, WMO of WLZ. Stichting Superhelden informeert de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger over de eigen bijdrage. De wettelijk eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Gemeente of het CAK.


ARTIKEL 16 – Annulering en no-show
16.1 Als de cliënt verhinderd is (bijvoorbeeld door ziekte of anderszins), dient hij zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Als de cliënt of diens vertegenwoordiger dit nalaat, kan Stichting Superhelden het overeengekomen tarief in rekening brengen bij de cliënt.
16.2 Indien de cliënt zich afmeldt voor de Dagopvang Leert-groep wordt deze plaats, ongeacht een tijdige afmelding, doorberekend. Dit omdat het een gereserveerde plaats betreft die vrijgehouden wordt voor cliënt.
16.3 Afmelding dient gedaan te worden door de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, als deze een leeftijd heeft jonger dan 16 jaar. Wanneer de cliënt 16 jaar of ouder is mag deze zelf afmelden, tenzij er sprake is van een rechterlijke machtiging waarbij de cliënt geen zeggenschap heeft.
16.4 Bij veelvoudig verzuim of afmelding voor de begeleiding en zorg mag Stichting Superhelden betrokkenen die zijn vastgelegd in het begeleidingsplan hierover informeren.
-------------------------
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking d.d. 13 februari 2023.
De Algemene voorwaarden worden ieder kalenderjaar geëvalueerd en wanneer nodig herzien.