Stichting Superhelden heeft de ANBI-status!

Wij hebben van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen. 

Dit houdt in dat wij erkend zijn als Algemeen Nut Beogende instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Mocht u of uw bedrijf ons (structureel) financieel willen steunen bij het realiseren van één of meerdere van onze lange termijndoelen of projecten, dan zijn de giften en schenkingen aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de ANBI kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.


Op deze pagina informeren wij u over onze organisatie en haar beleid.

Dagelijks bestuur 

mw A. de Bruijne- van der Leeden 

Raad van Toezicht

Voorzitter dhr A.M. Polak

Secretaris mw Y. van de Panne

Leden      dhr M. Lathouwers en mw M. van der Stoep


Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting verleent ondersteuning en begeleiding met als missie dat kinderen en jongeren zoveel als mogelijk een plaats binnen de maatschappij hebben, gewoon waar kan en aangepast waar nodig. Wij sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en staan midden in de maatschappij waarbij de jongeren hun eigen identiteit behouden.

Inclusie is een breed maatschappelijk vraagstuk. Om inclusie te bereiken is het belangrijk dat naast goede begeleiding aan jongeren en hun gezin er ook betrokkenheid is vanuit de maatschappij. Om dit te bereiken probeert de Stichting middels het organiseren van contactmomenten en voorlichting mensen in beweging te laten komen. 

Naast het organiseren van activiteiten gericht op de maatschappij, organiseert de Stichting ook met regelmaat contactmomenten voor onze doelgroep en hun gezin. Daarbij luisteren wij naar de vraag en denken wij mee in mogelijkheden.

Een toekomstvisie van de Stichting is het woonproject, alwaar jongeren en jong volwassenen hun eigen woning hebben en onderdeel zijn van de maatschappij. De begeleiding die dit behoeft vindt plaats achter de schermen. Een dergelijk project vraagt een grote investering welke wij middels sponsoring, fondsenwerving, subsidies en giften willen behalen. De Stichting heeft geen winstoogmerk en maakt per boekjaar minimaal winst welke terugvloeit in de organisatie.

Het volledige beleidsplan is op te vragen, hiervoor kunt u een mail sturen naar info@stichtingsuperhelden.nl.


Beloningsbeleid

Het eigen vermogen van de Stichting is beperkt. De Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding en houdt toezicht op het dagelijks bestuur. 

De medewerkers ontvangen salaris hierbij de salaristabellen CAO Gehandicaptenzorg volgend.

De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen en streeft naar optimale transparantie. Dit doet zij door openbaarheid van stukken, zoals het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel.


Verslag van uitgevoerde activiteiten 2022

Het bestuur heeft zich in 2022 actief bezig gehouden met het positioneren van de Stichting in regio Voorne Putten. Met het verhuizen naar de nieuwe locatie; Het Heldenhuis werd het aanbod van activiteiten uitgebreid en zijn er meer plekken gecreëerd voor jongeren die om welke reden dan ook thuis zaten en geen onderwijs konden volgen binnen het reguliere dan wel speciaal onderwijs.

Het volledige jaarverslag en de organisatiebeoordeling 2022 is op te vragen, hiervoor kunt u een mail sturen naar info@stichtingsuperhelden.nl